چه بر سر ما آمده...


نه نه این نبود عهد ما با خون شهدا...


قرار ما به ایستادن بود در برابر باطل...


ولی نه....انگار  صدای خنده ی صلح و کنارآمدن با دشمنانمان

می آید...


وای بر ما که ساختیم آنچه را که نباید میساختیم  به روی خون

شهیدان...

شهیدان شرمنده ایم...