چه میشود همچون پروانه

در شعله های فروزان شمع هدایت مردم

ذوب شویم؟؟؟؟

چه میشود همچو شمع بسوزیم

وچیزی از خود باقی نگذاریم

جز.....

روشنگری راه پویندگان؟؟؟؟؟؟؟؟؟