مادر پول و طلاهاشو داد و از در ستاد پشتیبانی جنگ خارج شد


مسوول مربوطه فریاد زد :


مادر رسیدتون !!!
مادر خندید و گفت : من برای دادن دوتا پسرم هم رسید نگرفتم …