خون شهدایمان به همه ثابت کرد:

  جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست

  جنگ ما جنگ ایمان ورذالت بود و از آدم

       تا ختم زندگی وجود دارد!!!!!!