......... خدا میداند که راه و رسم شهادت کورشدنی نیست

واین ملت ها وآیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود

وهمینطور تربت پاک شهیدان است که تاقیامت مزار

عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود!!

                                    «امام خمینی(ره)»