یه روز یه لری......

یه روز یه ترکی....

یه روز یه قزوینی.....

یه روز یه اصفهانی.....

.....مثل مرد جلو دشمن ایستادن تا کسی    

نگاه چپ به خاک و ناموسمون

 نکنه.

لره.........بروجردی بود

ترکه.......باکری بود

قزوینیه......بابایی بود

اصفهانیه.......همت بود