یک روز تشنه مانده ام و رفته ام ز تاب


یادم رسید تشنگی کودک رباب


افطار شد و روی لبم بود زمزمه


کودک مگر چقدر میخورد از نهرآب؛آب؟!