باید امسال عطش ،بر همه معنا بشود...روزها یاد لب حضرت سقا بشود...از سحر تا دم افطار که شد غالب؛ ضعفیاد از غربت گمگشته ی زهرا بشود...