آمد رمضان اسیر پرهیز شدیم...با رنج گرسنگی گلاویز شدیم ...یکبار به عشق تو سحر پا نشدیم...از ترس شکم همه سحر خیز شدیم...آلبوم تصاویر ماه مبارک رمضان