پندار ما این است

که


ما مانده ایم و شهدا رفته اند


اما حقیقت این است


زمان ما را با خود برده است


و


 شهدا مانده اند...


(شهید آوینی)