همه ی اعمال زیر ذره بین است،


سنگین وصبورانه وخداپسندانه بامسائل برخورد کنید!!!!!!!!!


                        (طلبه شهید مهدی خاتمی)