وقتی خواستی آدرس بدی، از کلمه های خودت راحت رد نشو!

اسم خیابونا و کوچه ها رو به اسم شهدا ثبت نکردن که تو فقط واسه آدرس دادن اونا رو بگی و بنویسی...

ثبت کردن واسه تکرار...
واسه مرور "آن چه گذشت"...

میدونی چی گذشت؟!