"من ممکن است نتوانم این تاریکی را از بین ببرم،

ولی با همین روشنایی کوچک فرق ظلمت و نور و حق و باطل را نشان می دهم...

و کسی که به دنبال نور است،

این نور هر چه قدر باشد در قلب او بزرگ خواهد شد..."