خوشاآنانکه دراین عرصه ی خاک

چوخورشیدی درخشیدندو رفتند

خوشاآنانکه باعشق حسینی

شهادت راپسندیدندو رفتند

اما ما ماندیم تاراهشان را تاپای جان ادامه دهیم.......