نمیخواهم برنجانم دلی را بی سبب ؛ اما


چگونه مرگ یک مادر چهل تن متهم دارد ...**یا فاطمة الزهرا (س)**
http://up.fadac.ir/up/karballa/Pictures/ahlebeit/h-zahra/01/shahadate_hazratezahra02.JPG