یامقلب قلب مادر دست توست

                                                                 

    یامحول حال ما سرمست توست

                                                   

       کن توتدبیری که در لیل ونهار

                                                    

            حال قلب ماشودهمچو بهار

                                                       

                    زندگی تان بهاری!!!!