دوستان وهم نسلی های من که میگویید شهداچرا رفتند .....


ما جوان های خوب کشورمان رااز دست دادیم.....


شهداحیف بودند..........


قسمتی از وصیت نامه ی شهید مهدی خاتمی:


«هرگز به ذهنتان خطور نکند که شهدا حیف بودند


باید متوجه باشید که در راهی رفتند که حیف تر بود!!!!!!»


اسلام دست رنج حمزه ها،جعفربن ابیطالب ها و


دیگر شهداست!!!!!!!!!!!